Regulamin

I. Definicje

1. Regulamin – poniższy zbiór zasad obowiązujących w Sklepie internetowym.

2. Sprzedawca – Cooperate Media Wojciech Tułacz, ul. Dolina 20, 85-212 Bydgoszcz, NIP: 9680972102, REGON: 302053215.

3. Sklep internetowy – umieszczony w domenie bikio.pl prowadzony przez Sprzedawcę sklep umożliwiający dokonywanie zakupów drogą elektroniczną.

4. Konsument – mianem Konsumenta określa się osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnych związanych z zawarciem ze Sprzedającym umowy w ramach prowadzonego przez niego Sklepu internetowego, a której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Klient – osoba prawna korzystająca ze Sklepu internetowego, a przede wszystkim – dokonująca w nim zakupów.

6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu internetowego.

7. Umowa sprzedaży na odległość – zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowa, która nie wymaga jednoczesnej fizycznej obecności stron, a którą zawiera się z wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8. Produkt – przedmiot ruchomy/rodzaj usług będący przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedającym, a który dostępny jest w Sklepie internetowym.

9. Umowa Sprzedaży – umowa dotycząca sprzedaży Produktu, którą zawiera Klientem ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, a która zobowiązuje Sprzedawcę do dostarczenia nabytego przez Klienta Produktu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

10. Zamówienie – składane za pomocą Formularza zamówienia mające bezpośrednio doprowadzić do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą stosowne oświadczenie woli Klienta.

11. Formularz zamówienia – dostępny na stronie Sklepu internetowego interaktywny formularz, dzięki któremu Klient składa Zamówienie poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży (w tym sposobu dostawy i płatności).

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym Klient widzi wybrane przez siebie Produkty oczekujące na zakup, a w którym może także dokonywać modyfikacji danych Zamówienia, zwłaszcza liczby produktów.

13. Konto – indywidualne konto Klienta założone w Sklepie internetowym w celu gromadzenia podanych przez niego danych oraz informacji o złożonych przez niego Zamówieniach.

14. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, który umożliwia utworzenie przez Klienta Konta.

II. Postanowienia ogólne

1. Istniejący pod adresem www bikio.pl sklep, zwany dalej „Sklepem internetowym”, prowadzony jest przez zwaną dalej „Sprzedawcą” firmę Cooperate Media Wojciech Tułacz, ul. Dolina 20, 85-212 Bydgoszcz, NIP: 9680972102, REGON: 302053215.

2. Poniższy Regulamin ma służyć Konsumentom do zapoznania się z zasadami oraz trybem zawierania Umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Na Sprzedawcy nie ciąży żadna – w szerokim dopuszczalnym przez prawo zakresie – odpowiedzialność za: 1) zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, które powodują niezależne od niego przyczyny, 2) niedozwolone działania osób trzecich lub 3) niekompatybilność Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Istnieje możliwość odwiedzania witryny oraz przeglądania dostępnych Produktów bez konieczności zakładania Konta w Sklepie internetowym. Również składanie Zamówień możliwe jest przez podanie danych osobowych i adresowych niezbędnych do realizacji Zamówienia bez konieczności zakładania Konta, a założenie go powinno odbywać się zgodnie z postanowieniami pkt V. Regulaminu.

5. Ceny widniejące w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

6. O ostatecznej kwocie, do opłacenia której zobowiązany jest Klient, decyduje suma ceny za Produkt oraz kosztów dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o których Klient jest informowany na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

7. W przypadku zawarcia Umowy na prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony za końcową (ostateczną) cenę uznaje się łączną cenę wszystkich płatności za cały okres rozliczeniowy.

8. W przypadku spowodowanej charakterem Produktu braku możliwości wcześniejszego obliczenia wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informację o sposobie obliczania ceny oraz reszty opłat zamieszcza się w opisie Produktu.

III. Zasady kontaktu ze Sklepem internetowym

1. Adres Sprzedającego: ul. Dolina 20, 85-212 Bydgoszcz

2. Adres e-mail Sprzedającego: pomoc@bikio.pl

3. Numer telefonu Sprzedającego: 530 438 815

4. Podane adresy oraz numery służą wyłącznie porozumiewaniu się Klienta ze Sprzedawcą oraz dokonywania przez niego opłat za zamówione Produkty.

5. Sprzedający dostępny jest dla Klientów pod podanym numerem telefonu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

IV. Podstawowe wymagania techniczne

Aby swobodnie korzystać ze Sklepu internetowego – w tym również przeglądać asortyment oraz składać Zamówienia na Produkty – należy:

 1. posiadać urządzenie końcowe z dostępem do Internetu mające przeglądarkę internetową,
 2. dysponować aktywnie działającym kontem poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączyć obsługę plików cookies,
 4. zainstalować na urządzeniu program FlashPlayer.

V. Zakładanie Konta w Sklepie

1. W celu założenia Konta w Sklepie internetowym konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracji. W trakcie jego wypełniania należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz założone na potrzeby rejestracji hasło.

2. Założenie Konta w Sklepie internetowym nie jest obarczone żadnymi kosztami.

3. W celu zalogowania się na Konto należy podać login oraz hasło ustalone podczas rejestracji.

4. W celu usunięcia Konta należy wysłać stosowne żądanie do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt III. Regulaminu. Nie wiąże się to z koniecznością podawania przyczyny ani ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez Klienta.

VI. Zasady składania Zamówienia

Aby dokonać Zamówienia, należy:

 1. w przypadku posiadania Konta w Sklepie internetowym, zalogować się na nie (opcjonalnie),
 2. za pomocą przycisku „Do koszyka” (lub równoznacznego) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia,
 3. skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji (jeśli nie posiada się Konta),
 4. kiedy wybiera się złożenie Zamówienia bez rejestracji, wypełnić Formularz zamówienia, czyli wpisać w nim dane odbiorcy oraz adresu, na który Produkt ma być dostarczony, dokonać wyboru rodzaju przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić złożenie zamówienie poprzez wiadomość otrzymaną na podany adres e-mail,
 6. wybrać sposób i dokonać płatności za Zamówienie w terminie zastrzeżonym pkt VII. 3.

VII. Możliwe sposoby dostaw oraz płatności

1. Klienci mogą skorzystać z podanych metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. przesyłka pocztowa,
 2. przesyłka kurierska.

2. Klienci mogą skorzystać z podanych metod płatności:

 1. płatność elektroniczna na podany numer konta.

3. Szczegółowy opis metod dostaw oraz płatności zamieszczany jest na poszczególnych stronach Sklepu internetowego.

VIII. Wykonanie umowy sprzedaży

1. W chwili zrealizowania przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym (zgodnie z pkt VII. Regulaminu) następuje wiążące zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.

2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia otrzymania Zamówienia oraz rozpoczęcia jego realizacji. W tym celu powinien przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawierać musi co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Klient jest zobligowany do dokonania płatności wybraną przez siebie metodą w terminie do 3 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Brak dokonania opłaty traktowany jest jako anulowanie Zamówienia.

4. Sprzedawca jest zobowiązany do wysłania Zamówienia w terminie wskazanym w opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego pkt) wybranym przez Klienta sposobem, jeśli jest on inny niż odbiór osobisty.

5. W przypadku

 1. zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z podanych terminów,
 2. zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy Klient może żądać dostarczenia ich częściami w różnych terminach lub też wszystkich razem po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Bieg terminu dostawy Produktu liczony jest od momentu uznania rachunku bankowego przez Sprzedawcę.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru bieg terminu określany jest przez najdłuższy z podanych terminów.

8. Dostawy wszystkich Produktów odbywają się wyłącznie na terenie Polski.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z obowiązującym prawem Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni liczonych od momentu dostarczenia Produktu jemu lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

2. W przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele dostarczanych osobno Produktów termin wskazany w pkt IX. 1. liczony jest od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. W przypadku gdy realizowana jest prenumerata termin wskazany w pkt IX. 1. liczony jest od dostawy pierwszej z rzeczy objętych cyklem dostaw.

4. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży wymaga złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Żeby zachować termin odstąpienia wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem wyznaczonego terminu.

5. Oświadczenie można złożyć drogą elektroniczną lub przez stronę internetową – dane kontaktowe Sprzedającego zostały określone w pkt III. Regulaminu.

6. Sprzedawca w momencie otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania Konsumentowi potwierdzenia otrzymania tego oświadczenia.

7. Konsekwencje ewentualnego odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta:

 1. odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość jest równoznaczne z uznaniem jej za niezawartą,
 2. odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta zobowiązuje Sprzedawcę do niezwłocznego (nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy) zwrócenia mu wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do dokonania zwrotu taką samą metodą płatności, jaka została zastosowana przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które jednak nie będzie obciążało go żadnymi kosztami,
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu płatności dopiero w momencie otrzymania zwrotu Produktu lub dowodu jego odesłania (liczone jest zdarzenie, które nastąpi wcześniej),
 5. żeby termin odstąpienia od Umowy sprzedaży został zachowany Konsument zobowiązany jest do odesłania na podany w pkt III. Regulaminu adres Sprzedawcy Produktu niezwłocznie, a więc nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował go o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
 6. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu wyłącznie w sytuacji, kiedy ze względu na swój charakter nie mógł on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą,
 7. Konsument zostaje obarczony odpowiedzialnością za zmniejszenie wartości Produktu wyłącznie wtedy, gdy widoczne ślady użytkowania wskazują na korzystanie z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. W opisach Produktów, które nie mogą zostać odesłane w zwykłym trybie pocztą, znajduje się informacja o możliwym sposobie zwrotu oraz kosztach zwrotu tych Produktów.

9. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi wyłącznie w odniesieniu do Umowy sprzedaży, jeśli:

 1. przedmiotem jej świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. obejmuje ona przedmiot dostarczany w opakowaniu zapieczętowanym, które po otwarciu nie podlega zwrotom ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. obejmuje ona przedmiot ulegający szybkiemu zepsuciu/mający krótki termin przydatności do użycia,
 4. obejmuje ona wykonywaną przez Sprzedawcę usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który zostaje poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci on prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży,
 5. obejmuje ona przedmiot świadczenia, którego cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedający nie sprawuje kontroli, a które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży,
 6. obejmuje ona rzeczy, które po dostarczeniu zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ze względu na swój charakter,
 7. obejmuje ona napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli,
 8. obejmuje ona nagrania dźwiękowe/ wizualne/programy komputerowe, które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte,
 9. dotyczy ona dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism (chyba że przedmiotem umowy jest prenumerata),
 10. dotyczy ona dostawy treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

X. Reklamacja oraz gwarancja

1. Umowy sprzedaży dotyczą wyłącznie Produktów nowych.

2. Każda zauważona przez Klienta wada zakupionego u Sprzedawcy towaru uprawnia go do złożenia reklamacji na podstawie przepisów dotyczących rękojmi w kodeksie cywilnym, jeżeli jednak Klient jest Przedsiębiorcą, strony wyłączają odwołanie z tytułu rękojmi.

3. W celu dokonania Reklamacji należy złożyć ją pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w pkt III. Regulaminu adresy Sprzedawcy bądź skorzystać z elektronicznego formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego.

4. Zalecane jest zawarcie w Reklamacji zwięzłego opisu wady, okoliczności (w tym daty) jej wystąpienia, danych Konsumenta składającego reklamację, a także jego żądania związanego z wadą towaru.

5. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie ustosunkować się do żądania reklamacyjnego, co musi nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od momentu złożenia reklamacji. Przekroczenie tego terminu równa się uznaniu żądania Konsumenta za uzasadnione.

6. Reklamowany towar należy wysłać na adres podany w pkt III. Regulaminu.

7. Na temat gwarancji udzielanej na poszczególne Produkty Klient może przeczytać w opisach Produktów w Sklepie internetowym.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

2. Konsumentowi przysługują następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument ma prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym,
 2. Konsument ma prawo do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym,
 3. Konsument może także uzyskać bezpłatną pomoc w sprawach rozstrzygania sporów między nim a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XII. Rozumienie danych osobowych w Sklepie internetowym

1. Administratorem zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Zbieranie danych jest niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży oraz – jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – również celów marketingowych.

3. Pozostali odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu internetowego:

 1. Administrator ma prawo udostępniać zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora wyłącznie wtedy, gdy Klient korzysta z proponowanych przez Sklepi internetowy sposobów dostawy towaru przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
 2. Administrator ma prawo udostępniać zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne oraz płatności kartą płatniczą, wyłącznie wtedy, gdy Klient korzysta z wymienionych metod płatności.

4. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści oraz możliwości poprawiania swoich danych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak niezbędny element zawarcia Umowy sprzedaży – brak podania danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Zawierane przez Sklep internetowy Umowy są zawierane wyłącznie w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, jeśli tylko ma do tego ważny powód, to jest: nastąpiły zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności lub dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Klienta o każdej takiej zmianie z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Każdy Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .